Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index X >
Disease Index Entries ICD9-CM Code
Expand Xanthelasma 272.2
Xanthelasmatosis (essential) 272.2
Xanthelasmoidea 757.33
Xanthine stones 277.2
Xanthinuria 277.2
Xanthofibroma (M8831/0) see: Neoplasm, connective tissue, benign
Expand Xanthoma(s), xanthomatosis 272.2
Expand Xanthosis 709.09
Xenophobia 300.29
Expand Xeroderma (congenital) 757.39
Expand Xerophthalmia 372.53
Expand Xerosis
Xerostomia 527.7
Xiphodynia 733.90
Xiphoidalgia 733.90
Xiphoiditis 733.99
Xiphopagus 759.4
XO syndrome 758.6
Expand X-ray
XXX syndrome 758.81
XXXXY syndrome 758.81
XXY syndrome 758.7
Xyloketosuria 271.8
Xylosuria 271.8
Xylulosuria 271.8
XYY syndrome 758.81