Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
1  Infectious and Parasitic Diseases
045-049   Poliomyelitis and Other Non-Arthropod-Borne Viral Diseases of Central Nervous System
049   Other non-arthropod-borne viral diseases of central nervous system
049.8   Other specified non-arthropod-borne viral diseases of central nervous system
   Encephalitis:
   acute:
   inclusion body
   necrotizing
   epidemic
   lethargica
   Rio Bravo
   von Economo's disease