Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
2  Neoplasms
179-189   Malignant Neoplasm of Genitourinary Organs
189   Malignant neoplasm of kidney and other and unspecified urinary organs
189.0   Kidney, except pelvis
   Kidney NOS
   Kidney parenchyma