Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index C >
Carrier (suspected) of
amebiasis V02.2
bacterial disease (meningococcal, staphylococcal) NEC V02.59
cholera V02.0
cystic fibrosis gene V83.81
defective gene V83.89
diphtheria V02.4
dysentery (bacillary) V02.3
amebic V02.2
Endamoeba histolytica V02.2
gastrointestinal pathogens NEC V02.3
genetic defect V83.89
gonorrhea V02.7
group B streptococcus V02.51
HAA (hepatitis Australian-antigen) V02.61
hemophilia A (asymptomatic) V83.01
symptomatic V83.02
hepatitis V02.60
Australian-antigen (HAA) V02.61
B V02.61
C V02.62
specified type NEC V02.69
serum V02.61
viral V02.60
infective organism NEC V02.9
malaria V02.9
paratyphoid V02.3
Salmonella V02.3
typhosa V02.1
serum hepatitis V02.61
Shigella V02.3
Staphylococcus NEC V02.59
Streptococcus NEC V02.52
group B V02.51
typhoid V02.1
venereal disease NEC V02.8