Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index C >
Cystostomy status V44.50
with complication 997.5
appendico-vesicostomy V44.52
cutaneous-vesicostomy V44.51
specifed type NEC V44.59