Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index A >
Administration, prophylactic
antibiotics V07.39
antitoxin, any V07.2
antivenin V07.2
chemotherapeutic agent NEC V07.39
chemotherapy NEC V07.39
diphtheria antitoxin V07.2
fluoride V07.31
gamma globulin V07.2
immune sera (gamma globulin) V07.2
passive immunization agent V07.2
RhoGAM V07.2