Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index M >
Myxoma (M8840/0)
odontogenic (M9320/0) 213.1
upper jaw (bone) 213.0