Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index P >
Plasmacytoma, plasmocytoma (solitary) (M9731/1) 238.6
benign (M9731/0) See: Neoplasm, by site, benign
malignant (M9731/3) 203.8