Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index P >
Prophylactic
administration of
antibiotics V07.39
antitoxin, any V07.2
antivenin V07.2
chemotherapeutic agent NEC V07.39
fluoride V07.31
diphtheria antitoxin V07.2
gamma globulin V07.2
immune sera (gamma globulin) V07.2
RhoGAM V07.2
tetanus antitoxin V07.2
chemotherapy NEC V07.39
fluoride V07.31
hormone replacement (postmenopausal) V07.4
immunotherapy V07.2
measure V07.9
specified type NEC V07.8
postmenopausal hormone replacement V07.4
sterilization V25.2