Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index S >
Screening (for) V82.9
alcoholism V79.1
anemia, deficiency NEC V78.1
iron V78.0
anomaly, congenital V82.89
antenatal, of mother V28.9
alphafetoprotein levels, raised V28.1
based on amniocentesis V28.2
chromosomal anomalies V28.0
raised alphafetoprotein levels V28.1
fetal growth retardation using ultrasonics V28.4
isoimmunization V28.5
malformations using ultrasonics V28.3
raised alphafetoprotein levels V28.1
specified condition NEC V28.8
Streptococcus B V28.6
arterial hypertension V81.1
arthropod-borne viral disease NEC V73.5
asymptomatic bacteriuria V81.5
bacterial
conjunctivitis V74.4
disease V74.9
specified condition NEC V74.8
bacteriuria, asymptomatic V81.5
blood disorder NEC V78.9
specified type NEC V78.8
bronchitis, chronic V81.3
brucellosis V74.8
cancer See: Screening, malignant neoplasm
cardiovascular disease NEC V81.2
cataract V80.2
Chagas' disease V75.3
chemical poisoning V82.5
cholera V74.0
cholesterol level V77.91
chromosomal
anomalies
by amniocentesis, antenatal V28.0
maternal postnatal V82.4
athletes V70.3
condition
cardiovascular NEC V81.2
eye NEC V80.2
genitourinary NEC V81.6
neurological V80.0
respiratory NEC V81.4
skin V82.0
specified NEC V82.89
congenital
anomaly V82.89
eye V80.2
dislocation of hip V82.3
eye condition or disease V80.2
conjunctivitis, bacterial V74.4
contamination NEC V82.5 See also: Poisoning
coronary artery disease V81.0
cystic fibrosis V77.6
deficiency anemia NEC V78.1
iron V78.0
dengue fever V73.5
depression V79.0
developmental handicap V79.9
in early childhood V79.3
specified type NEC V79.8
diabetes mellitus V77.1
diphtheria V74.3
disease or disorder V82.9
bacterial V74.9
specified NEC V74.8
blood V78.9
specified type NEC V78.8
blood-forming organ V78.9
specified type NEC V78.8
cardiovascular NEC V81.2
hypertensive V81.1
ischemic V81.0
Chagas' V75.3
chlamydial V73.98
specified NEC V73.88
ear NEC V80.3
endocrine NEC V77.99
eye NEC V80.2
genitourinary NEC V81.6
heart NEC V81.2
hypertensive V81.1
ischemic V81.0
immunity NEC V77.99
infectious NEC V75.9
lipoid NEC V77.91
mental V79.9
specified type NEC V79.8
metabolic NEC V77.99
inborn NEC V77.7
neurological V80.0
nutritional NEC V77.99
rheumatic NEC V82.2
rickettsial V75.0
sickle-cell V78.2
trait V78.2
specified type NEC V82.89
thyroid V77.0
vascular NEC V81.2
ischemic V81.0
venereal V74.5
viral V73.99
arthropod-borne NEC V73.5
specified type NEC V73.89
dislocation of hip, congenital V82.3
drugs in athletes V70.3
emphysema (chronic) V81.3
encephalitis, viral (mosquito or tick borne) V73.5
endocrine disorder NEC V77.99
eye disorder NEC V80.2
congenital V80.2
fever
dengue V73.5
hemorrhagic V73.5
yellow V73.4
filariasis V75.6
galactosemia V77.4
genetic V82.79
disease carrier status V82.71
genitourinary condition NEC V81.6
glaucoma V80.1
gonorrhea V74.5
gout V77.5
Hansen's disease V74.2
heart disease NEC V81.2
hypertensive V81.1
ischemic V81.0
heavy metal poisoning V82.5
helminthiasis, intestinal V75.7
hematopoietic malignancy V76.89
hemoglobinopathies NEC V78.3
hemorrhagic fever V73.5
Hodgkin's disease V76.89
hormones in athletes V70.3
hypercholesterolemia V77.91
hyperlipdemia V77.91
hypertension V81.1
immunity disorder NEC V77.99
inborn errors of metabolism NEC V77.7
infection
bacterial V74.9
specified type NEC V74.8
mycotic V75.4
parasitic NEC V75.8
infectious disease V75.9
specified type NEC V75.8
ingestion of radioactive substance V82.5
intestinal helminthiasis V75.7
iron deficiency anemia V78.0
ischemic heart disease V81.0
lead poisoning V82.5
leishmaniasis V75.2
leprosy V74.2
leptospirosis V74.8
leukemia V76.89
lipoid disorder NEC V77.91
lymphoma V76.89
malaria V75.1
malignant neoplasm (of) V76.9
bladder V76.3
blood V76.89
breast V76.10
mammogram NEC V76.12
for high-risk patient V76.11
specified type NEC V76.19
cervix V76.2
colon V76.51
colorectal V76.51
hematopoietic system V76.89
intestine V76.50
colon V76.51
small V76.52
lung V76.0
lymph (glands) V76.89
nervous system V76.81
oral cavity V76.42
other specified neoplasm NEC V76.89
ovary V76.46
prostate V76.44
rectum V76.41
respiratory organs V76.0
skin V76.43
specified sites NEC V76.49
testis V76.45
vagina V76.47
following hysterectomy for malignant condition V67.01
malnutrition V77.2
mammogram NEC V76.12
for high-risk patient V76.11
maternal postnatal chromosomal anomalies V82.4
measles V73.2
mental
disorder V79.9
specified type NEC V79.8
retardation V79.2
metabolic disorder NEC V77.99
metabolic errors, inborn V77.7
mucoviscidosis V77.6
multiphasic V82.6
mycosis V75.4
mycotic infection V75.4
nephropathy V81.5
neurological condition V80.0
nutritional disorder NEC V77.99
obesity V77.8
osteoporosis V82.81
parasitic infection NEC V75.8
phenylketonuria V77.3
plague V74.8
poisoning
chemical NEC V82.5
contaminated water supply V82.5
heavy metal V82.5
poliomyelitis V73.0
postnatal chromosomal anomalies, maternal V82.4
prenatal See: Screening, antenatal
pulmonary tuberculosis V74.1
radiation exposure V82.5
renal disease V81.5
respiratory condition NEC V81.4
rheumatic disorder NEC V82.2
rheumatoid arthritis V82.1
rickettsial disease V75.0
rubella V73.3
schistosomiasis V75.5
senile macular lesions of eye V80.2
sickle-cell anemia, disease, or trait V78.2
skin condition V82.0
sleeping sickness V75.3
smallpox V73.1
special V82.9
specified condition NEC V82.89
specified type NEC V82.89
spirochetal disease V74.9
specified type NEC V74.8
stimulants in athletes V70.3
syphilis V74.5
tetanus V74.8
thyroid disorder V77.0
trachoma V73.6
trypanosomiasis V75.3
tuberculosis, pulmonary V74.1
venereal disease V74.5
viral encephalitis
mosquito-borne V73.5
tick-borne V73.5
whooping cough V74.8
worms, intestinal V75.7
yaws V74.6
yellow fever V73.4