Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index S >
Stoma malfunction
colostomy 569.62
cystostomy 997.5
enterostomy 569.62
esophagostomy 530.87
gastrostomy 536.42
ileostomy 569.62
nephrostomy 997.5
tracheostomy 519.02
ureterostomy 997.5