Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index A >
Antenatal
care, normal pregnancy V22.1
first V22.0
screening of mother (for) V28.9
based on amniocentesis NEC V28.2
chromosomal anomalies V28.0
raised alphafetoprotein levels V28.1
chromosomal anomalies V28.0
fetal growth retardation using ultrasonics V28.4
isoimmunization V28.5
malformations using ultrasonics V28.3
raised alphafetoprotein levels in amniotic fluid V28.1
specified condition NEC V28.8
Streptococcus B V28.6