Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index A >
Artificial
device (prosthetic) See: Fitting, device
insemination V26.1
menopause (states) (symptoms) (syndrome) 627.4
opening status (functioning) (without complication) V44.9
anus (colostomy) V44.3
colostomy V44.3
cystostomy V44.50
appendico-vesicostomy V44.52
cutaneous-vesicostomy V44.51
specifed type NEC V44.59
enterostomy V44.4
gastrostomy V44.1
ileostomy V44.2
intestinal tract NEC V44.4
jejunostomy V44.4
nephrostomy V44.6
specified site NEC V44.8
tracheostomy V44.0
ureterostomy V44.6
urethrostomy V44.6
urinary tract NEC V44.6
vagina V44.7
vagina status V44.7