Browse Drug Table: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Substance Poisoning Accident Therapeutic Use Suicide Attempt Assault Undetermined
Undecenoic acid 976 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Undecylenic acid 976 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Unna's boot 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Uracil mustard 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Uramustine 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Urari 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4
Expand Urea 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
Urethan(e) (antineoplastic) 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Urginea (maritima) (scilla)
    see: Squill
Uric acid metabolism agents NEC 974.7 E858.5 E944.7 E950.4 E962.0 E980.4
Urokinase 964.4 E858.2 E934.4 E950.4 E962.0 E980.4
Urokon 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Urotropin 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
Urtica 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Utility gas
    see: Gas, utility